Filosofía

Filosofía

OBXECTIVOS:
Obxectivos Xerais:
• Conseguir desenvolver actitudes positivas cara á práctica saudable, regular e dosificada das actividades físico-deportivas. Fomentar o deporte como unha forma de lecer.
• Axudar á formación integral como persoas, achegando tanto no desenvolvemento físico como no desenvolvemento persoal dos mozos.
• Conseguir a integración de todos no grupo e na propia sociedade, adquirindo os valores e aptitudes relevantes na interacción social (respecto, colaboración, compañeirismo, aceptación de normas, etc.).
• Axudar a transferir os valores obtidos a través do deporte, en situacións fóra del.
Obxectivos Específicos:
• Iniciar ou especializar na práctica deportiva, coñecendo os principios e normas de xogo, e desenvolvendo as destrezas e habilidades básicas.
• Familiarizarse coas habilidades específicas de cada deporte, adaptando a súa utilización á normativa vixente.
• Coñecer e aplicar os recursos técnico-tácticos básicos do deporte en cuestión, sabendo diferenciar a idade dos nenos coa que se traballa.
• Axudar a que os mozos aprendan, xoguen e divírtanse co deporte, sen que este sexa o máis importante que teñan na súa vida, senón que sexa complemento para as súas obrigacións.
Obxectivos Operativos:
• Aumentar a posibilidade da práctica deportiva dos mozos.
• Incrementar a participación dos mozos en hábitos saudables (exercicio físico, alimentación sa, hixiene, etc.).
VALORES PARA A FORMACIÓN INTEGRAL DO NOVOS
Lago DVSport destaca os aspectos formativos fundamentais que poden desenvolverse mediante o deporte de competición, así como as características psicolóxicas que poden aproveitarse e potenciarse a través da práctica deportiva.
DESENVOLVEMENTO DE VALORES FUNDAMENTAIS DO DEPORTE
O desenvolvemento destes valores, constitúe o camiño para conseguir que o deporte contribúa á formación integral dos mozos.
1. O fortalecemento da saúde:A saúde é un dos aspectos aos que máis pode contribuír a práctica do deporte, xa que contribúe a que os mozos desenvolvan o hábito saudable de facer exercicio, e así mesmo proporciona a oportunidade de desenvolver hábitos relacionados, como os hábitos alimentarios, de hixiene e de coidado persoal. Todo iso, verase beneficiado se a práctica faise adecuadamente, guiado por todos (directivos, pais e adestradores competentes). En caso contrario aumentará o risco dos efectos prexudiciais.
2. A motivación: É a condición fundamental para que os mozos practiquen deporte e continúen facéndoo ao longo dos anos. Hai varias formas de motivar aos mozos, Lago DVSport, baseará a súa motivación na gratificación, é dicir que o novas perciban que practicar deporte resúltalles gratificante, para iso, destacaremos varios aspectos:
- Ambiente agradable e positivo no grupo. - Diversión.
- Aprendizaxe.
- Realizar tarefas atractivas acorde á súa idade.
- Percibir que dominan situacións deportivas.
- Realizar retos estimulantes que sexan alcanzables.
- Conseguir retos que se propoñan.
- Obter o respecto e recoñecemento de todos os mozos por igual, avalados polo adestrador.
- Sentirse apoiados e valorados polos seus compañeiros, pais e adestrador.
É importante que a motivación non estea centrada nos resultados (gañar ou perder), Lago DVSport non o baseará todo no resultado, senón na compensación entre mellorar un mesmo, mellorar como grupo e logo mellorar na competición, sempre buscando a diversión.
3. A autoconfianza: É a confianza que os deportistas teñen nos seus propios recursos para lograr un determinado obxectivo. Desenvolver a autoconfianza dos mozos é my importante no seu proceso formativo como deportistas e como persoas.
- Como deportistas, porque a autoconfianza é a clave para que progresen, sexan capaces de afrontar satisfactoriamente as situacións máis difíciles das competicións e sigan traballando coa ilusión de alcanzar metas ambiciosas.
- Como persoas, porque confiar nun mesma axuda para afrontar as demandas da vida e contribúe a mellorar o autoconcepto e a autoestima.
Para iso, Lago DVSport traballará para a consecución de controlar tanto o éxito ou o fracaso, e así fortalecer a autoconfianza. Incorporaremos estas características:
- Establecer obxectivos atractivos que sexan realistas, centrados no propio rendemento (accións dos deportistas) e non no resultado das competicións.
- Elaborar plans adecuados para conseguir os obxectivos establecidos (plans que os deportistas deben saber e dominar), acentuándose a importancia de esforzo persoal para a consecución dos obxectivos.
- Non xulgar a actuación dos deportistas por resultados que tamén dependan doutros factores alleos.
- Non chegar a conclusións xerais a partir de experiencias illadas que determinasen o resultado.
- Evitar xulgar a actuación do deportista en momentos que conleven experiencias emocionais intensas.
4. O autoconcepto e a autoestima: O autoconcepto é a opinión que un ten de si mesmo e a autoestima, o aprecio que un ten en por si.
Estes conceptos son clave para a consecución de obxectivos e conseguir que os mozos gocen co deporte e non o abandonen á mínima.
Lago DVSport tentará paliar esta situación a través da prevención, separando o éxito ou fracaso deportivo da valoración persoal que o deportista poida ter sobre si mesmo, É importante, acentuar outros aspectos na vida do deportista (estudos, compañeirismo, familia, etc.) e potenciar as habilidades que o controla, para favorecer o seu autoconfianza.
Tamén, a figura do adestrador é realmente importante e ten que ser moi coidadoso na forma de expor as críticas e corrixir os erros. Isto pode ser determinante cando se traballa con nenos e adolescentes.
5. O autocontrol: Para un deportista é moi importante desenvolver a capacidade de autocontrol: de autocontrolar o seu impulsividad, as súas emocións, a súa conduta en xeral. Por iso, a Lago DVSport resúltanlle apropiadas as medidas seguintes:
- Explicar aos deportistas a importancia do autocontrol
- Buscar e mostrar aos mozos, exemplos significativos de autocontrol de deportistas famosos ou máis próximos.
- Identificar situacións concretas nas que os mozos tendan a perder o control.
- Establecer obxectivos de autocontrol concretos; por exemplo, non protestar as decisións do árbitro, non tirar a raqueta despois de perder un punto, etc.
- Recoñecer e eloxiar aos deportistas cando consigan tales obxectivos de autocontrol.
- Penalizar aos deportistas en caso contrario.
Estas medidas, serán moi positivas para os mozos con pouco autocontrol, se levan a cabo, pode aumentar o seu autocontrol, non só no deporte, senón tamén #ante situacións fóra del (escola, familia, outros deportes, etc.).
6. A atención: A atención dos deportistas inflúe decisivamente no seu rendemento, pois a atención depende que perciban e asimilen ben a información que se lles transmite.
Lago DVSport tratará a atención a través de aspectos moi sinxelos:
- Explicacións breves e organizar exercicios curtos.
- Participación activa, con variedade de exercicios (non excesivos), para manter a atención alta. - A atención dos mozos é limitada. Por iso, a información que debemos de dar, ten que ser simple e limitada.
- Non alongar os adestramentos, xa que o cansazo afecta negativamente á atención.
- Captar a atención despois dun suceso importante; por exemplo, despois dun resultado moi importante, antes dunha partido clave, etc.
7. A creatividade: O desenvolvemento da creatividade mediante a práctica deportiva, relaciónase con 3 aspectos:
- A iniciativa para asumir responsabilidades e resolver situacións concretas dentro e fóra do lugar de xogo.
- A variabilidade das solucións que os mozos achegan.
- A orixinalidade das decisións e accións que os deportistas adoptan (en lugar de empregar solucións coñecidas e habituais).
Lago DVSport tratará de fomentar estes 3 tipos de actitudes para aumentar a creatividade, realizando exercicios que promovan isto, sen atender se a decisión creativa que tomaron é boa ou mala, senón que esa é a decisión que tomaron. Estas accións hai que aplaudilas e valoralas para que se produzan con máis regularidade.
DESENVOLVEMENTO DE VALORES PERSOAIS E SOCIAIS
O deporte axuda a desenvolver valores que formarán parte da personalidade dos deportistas, facéndolles máis capaces de enfrontarse, eficazmente, á vida. Lago DVSport envórcase a favor destes valores:
1. Compromiso: Estar disposto a asumir responsabilidades individuais e cumprir, eficazmente, cos compromisos adquiridos con outras persoas e un mesmo.
2. Autoexigencia: É importante ser esixente cun mesmo, pero sempre, aceptando as propias limitacións e loitando para superarse.
3. Perseveranza: Realizar sempre o máximo esforzo posible, sen abandonar con calquera escusa nin conformarse facilmente, aprendendo a loitar e ser constante na adversidade, traballando, disciplinadamente, para conseguir o que un se propón.
4. Traballo en equipo: Este valor é fundamental, é importante que os mozos aprendan a traballar en equipo, así os mozos non se convertan en persoa egocéntricas. É máis importante o traballo do equipo que non da individualidade, é clave saber que se meto un gol, anótannolo ao equipo e non á persoa.
5. Respeto ás normas: Unha persoa que acepta e respecta as normas e réxese por un código ético, será unha persoa honesta. O club réxese por deportistas honestos.
6. Respeto ás persoas: O deporte é unha excelente escola para aprender a respectar a outras persoas, xa sexan compañeiros, rivais, adestradores, directivos ou árbitros. No que respecta a os compañeiros, os mozos teñen que aprender a respectar as diferenzas individuais dentro dun mesmo grupo, aceptando e convivindo con compañeiros que, poden ser doutro estrato social, outra raza, outra relixión, etc. O adestrador de Lago DVSport fomentará o respecto, a solidariedade, relación próxima cos mozos e será exemplo a imitar de gran respecto por todos, tanto se son compañeiros, rivais ou árbitros.
7. Aprender a competir: Aceptar equilibradamente os éxitos e os fracasos, aprendendo da experiencia de ambos. Seremos bos competidores se conseguimos os valores que aprendemos anteriormente.
METODOLOXIA E FORMACIÓN DEPORTIVA
A metodoloxía sempre vai ir enfocada á formación integral do neno ou adolescente; inculcar os valores e fomentar o deporte será o noso labor.
No deportivo, polo xeral a metodoloxía de Lago DVSport estará baseada na diversión, con exercicios atractivos e variados para os niñ@ s e o máximo contacto co balón así conseguiremos maior aprendizaxe e motivación cara ao deporte e boas habilidades técnicas e tácticas nos deportistas. Débense evitar os castigos e o “correr por correr”.
É verdade, que a metodoloxía non pode ser de igual maneira para todas as idades dos deportistas, e que hai que dar máis valor, por exemplo, á diversión nos nenos pequenos ou ao traballo en equipo dos mozos máis maiores.
Por iso, en Lago DVSport hai unha formación deportiva, tanto para os elegante@ s como para os pais e adestradores.
Os deportistas teñen unha formación deportiva que depende da súa idade, é importante non ter présa e deixar que os deportistas máis novos sigan a súa traxectoria, canalizando a súa formación deportiva, progresivamente, con contidos cada vez máis avanzados, divídese en categorías ( prebenjamín, benjamín, alevín, infantil, cadete e xuvenil):
Prebenxamines, benxamines e alevíns: Nestas categorías, hai que respectar a individualidade de cada mozo, non todos melloran da mesma maneira. Os adestradores de Lago DVSport traballarán co obxectivo de que coñezan a técnica de cada deporte e váiana dominando, a través de moito contacto co balón. É fundamental, nestas etapas que os nenos teñan moitas experiencias positivas para que sigan facendo deporte; o divertimento diario e o desenvolvemento da iniciativa persoal, son dous aspectos clave para que a experiencia dos nenos no deporte sexa positiva nestas idades.
Infantís: Nesta etapa, os mozos necesitan reafirmarse e adaptarse, progresivamente a un nivel de esixencia maior, profundando no desenvolvemento dos fundamentos técnicos, pero tamén nas decisións da táctica individual máis básicas. É importante non limitar aos deportistas, senón que se deben ampliar as súas posibilidades de rendemento futuro (por exemplo, xogar noutras posicións), tamén se debe reforzar moito a iniciativa, o esforzo, e provocar múltiples situacións que eles controlen, así gañar en autoconfianza.
Non nos podemos esquecer en realizar exercicios amenos e variados para así manter a motivación alta nos mozos.
Cadetes: Nesta categoría, convén seguir mantendo unha perspectiva global do proceso formativo dos deportistas (habilidades técnicas e tácticas, autoconfianza, motivación, autocontrol, etc.). é importante, xa nesta etapa, realizar unha preparación física máis específica, sempre con balón, dedicar máis tempo á táctica individual, traballar aspectos básicos da táctica de equipo e traballar como equipo, traballar en equipo será fundamental para conseguir favorecer a un grupo e non a unha persoa. Os deportistas deben aprender a “ler” as situacións do xogo e decidir as súas accións en función desa “lectura”. Débese fomentar a iniciativa controlada, establecendo criterios que faciliten as decisións dos deportistas e valorando o mérito daqueles que o tentan.
Xuvenís: Esta etapa é a máis decisiva de todas, e o nivel de esixencia debe ser maior, xa que é o momento de comprobar que deportistas poden chegar a formar parte da elite.
Débense expor situacións competitivas estresantes que formen aos mozos para render nas condicións máis adversas, o traballo en equipo será moi importante para que mellore o ambiente do grupo e para conseguir maior autoconfianza e confianza nos compañeiros.
Aquí xa se traballarán aspectos técnicos e tácticos máis complexos, e utilizar os seus recursos da maneira máis rendible. Circunstancias, que antes non eran importantes no proceso formativo dos anos anteriores, agora si o son (por exemplo, saber xogar #ante un marcador en contra, o equipo contrario, o tempo que resta para acabar o partido,etc.), son situacións que mellorarán a forma de “ler” un partido, sempre pensando na nosa mellora individual e como equipo e non no resultado.
En canto á formación de adestradores, faranse varias reunións durante o curso, onde se falará e formarase das clases que se deben dar, o comportamento do adestrador, como foi a clase, comportamento dos deportistas e pais, etc. hai unha metodoloxía e uns obxectivos que se teñen que cumprir, e hai que ser conscientes de que a figura do adestrador é fundamental para o proceso formativo dos mozos e adolescentes.
A actuación dos pais é clave para non frear a formación dos nenos, farase unha reunión ao comezo de curso con todos eles, para determinar os obxectivos do club, e falarase das accións dos pais que temos que evitar, para que a formación do neno non se vexa estragada. Se fai falta, faranse máis reunións (con todos os pais ou con pais en concreto) para que quede claro isto, que é fundamental para o beneficio do neno.
CONCLUSIÓNS
Por unhas razóns ou outras, cada vez son máis os mozos que practican deporte. Este aumento do interese, unido ás múltiples oportunidades educativas e preventivas que ofrece a práctica do deporte converteuse nunha valiosa e potente ferramenta formativa que pode contribuír, significativamente, ao desenvolvemento integral dos nenos e os adolescentes, favorecendo que tanto no presente como no seu futuro como adultos, sexan mellores persoas. Con todo, para lograr este obxectivo, non basta con facer deporte, senón que é necesario que a xunta directiva, os adestradores, os pais e calquera outra persoa implicada na actividade, actúen apropiadamente, propiciando que o deporte resulte beneficioso. A importancia da diversión, a mellora das capacidades físicas, técnicas e tácticas e a formación en valores, é moito máis importante que o resultado nunha competición. Hai que destacar a melloría que produce o traballo diario do niñ@ e adolescente, para que se beneficie o grupo en xeral.
Para finalizar, o desenvolvemento formativo do neno non se consegue da noite para a mañá, senón que é un proceso longo, moi longo, moito traballo en moitos anos de moitas persoas, pero logo, todo ese traballo verase recompensado, tanto deportivamente, como persoalmente, coa adquisición de valores e aptitudes relevantes na interacción social (respecto, compañeirismo, unión, colaboración, aceptación de normas, etc.).

Colaboradores

SÍGUENOS @lagodvsport